Stolplösa Sommarstad Koloniförening © 2012

Stadgar 2013

___________________________________________________________________________

§ 1   Namn

Föreningens namn är Stolpalösa Sommarstad Koloniförening.

§ 2   Föreningens ändamål

§ 2.1 Stolpalösa Sommarstad Koloniförening är en ideell förening som har till ändamål:

- att ansvara för skötsel och underhåll av de anläggningar och den mark föreningen arrenderar av Malmö stad som föreningen och dess medlemmar brukar

       

- att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att av dem brukas för koloniträdgårdsverksamhet    

- att främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister samt att stärka samhörighets känslan mellan föreningsmedlemmarna.

- att det allmänna upprätthålla god ordning inom koloniträdgårdsområdet

§ 2.2  För att främja föreningens ändamål skall föreningens anta särskilda ordningsföreskrifter för koloniområdet

§ 2.3  Det åligger föreningen att följa av Miljönämndens utfärdade bestämmelser samt Malmö stads byggnadsnämnds detaljplan (4979) och områdesbestämmelser.

§ 3 Medlemskap

§ 3.1   Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig, folkbokförd i Malmö stad.

§ 3.2   Den som har nyttjanderätt till koloniträdgård inom föreningens område skall vara medlem i föreningen.

§ 3.3   Medlems nyttjande till koloniträdgård inom föreningens område grundas uteslutande på det skriftliga avtal som upprättats mellan föreningen och medlemmen.

§ 3.4   Medlem är skyldig:

- att erlägga medlemsavgift, arrendeavgift och extra uttaxering enligt årsmötesbeslut och styrelsens anvisningar

- att följa föreningens stadgar och ordningsregler samt de villkor och riktlinjer som utfärdas av Malmö stad

- att ansökan om inträde i Stolpalösa Sommarstads Koloniförening sker i samband med arrendeavtal upprättande då det också ska noteras namn på person som äger rätt att utöva medlemskap.

Säljaren måste kontakta styrelsen och lämna uppgifter på köparen såsom namn, adress, personnummer och telefonnummer, som sedan ska godkänna den nya ägaren som medlem  innan något kontrakt angående medlemskap kan skrivas. All överlåtelser av koloni skall ske i samråd med styrelsen. Därest medlem som bryter mot bestämmelserna i arrendeavtalet kan nyttjanderätten förklaras förverkad och medlemskapet upphör

§ 3.5  Utträdande medlem äger inte återfå till föreningen erlagda avgifter och äger inte rätt till andel

- i föreningens tillgångar. Det åligger den som övertagit nyttjanderätten och förvärvat medlemskap

- i föreningen att erlägga i § 4.1 föreskriven inträdesavgift.


*=gäller nya medlemmar fr o m 2013

§ 3.6   Medlem kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen: om medlem inte i rätt tid betalat de utdebiteringar föreningen beslutat om, om medlem bryter mot stadgar, gällande  arrendekontrakt, för områdets gällande ordningsregler eller i övrigt av föreningen gällande föreskrifter. Föreligger anledning till medlems uteslutning ur föreningen ska styrelsen varna medlemmen skriftligt. Om medlemmen inte rättar sig inom 30 dagar från det varningen erhållits ska styrelsen besluta om uteslutning. Utesluten medlem kan inte återfå erlagda avgifter

§ 3.7  Kolonilotten får endast användas för avsett ändamål och får inte vara en uppsamlingsplats för skräp

            eller virke, såvida det inom rimlig tid är avsett för byggnation eller reparation på kolonilotten

§ 4  Avgifter

§ 4.1   Varje medlem skall till föreningen betala en inträdesavgift eller annan av årsmötet bestämd summa, erläggas då inskrivning i föreningen sker. Medlem är endast den som erlagt fastställd inträdesavgift.

§ 4.2   Årsmötet fastställer medlemsavgift

§ 4.3   årsmöte eller extra årsmöte, som utlyst enligt dessa stadgar, kan beslutas om extra uttaxering, eller annan föreningsavgift om det behövs för föreningens verksamhet. 

§ 5  Årsmöte 

§ 5.1   Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Varje medlem äger rätt att delta på årsmöte och har där en röst. Medlem som är förhindrad att närvara vid årsmöte kan via fullmakt låta myndig familjemedlem eller annan föreningsmedlem rösta i sitt ställe. Inget ombud kan dock företräda mer än en medlem.

§ 5.2   Ordinarie årsmöte ska hållas årligen i mars månad. Kallelsen ska skickas till varje medlem senast två veckor före mötet. I kallelsen ska anges vilka ärenden som ska behandlas på mötet.  Kallelse till extra möte skall ske senast åtta dagar före mötes hållande, varvid skall anges de ärende som det extra mötet skall behandla.

§ 5.3   Vid årsmöte skall följande ärende förekomma:

            1. Mötes öppnade

            2. Fastställande av röstlängd

            3. Fastställande av dagordning

            4. Val av ordförande att leda förhandlingarna

            5. Val av mötessekreterare 

            6. Val av justerare tillika rösträknare

            7. Frågan om kallelse behörigen skett

            8. Styrelsens förvaltningsberättelse

            9. Fastställande av balansräkning och resultaträkning

          10. Revisorernas berättelse

          11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

          12. Behandling av inlämnade motioner

          13 A.  Ersättning till utsedda styrelseledamöter 

              B.  Ersättning till utsedda revisorer samt suppleanter, festkommité 

                   och materialförvaltare.

          14. Fastställande  av budget och medlemsavgift och inträdesavgift

          15. Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkningen

          16. Val av styrelseledamöter enligt § 6.3

          17. Val av revisorer och suppleanter

          18. Val av Fest och fritidskommitté

          19. Val av valberedning bestående av 3 personer

          20. Övriga ärende

          21. Avslutning

Vid årsmöte må andra ärenden inte föredragas till avgörande än dem som angivits i kallelsen. På årsmöte skall genom styrelsens försorg föras protokoll.

§ 5.4  Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning, då stadgarna inte anger annat. Val kan ske genom sluten omröstning på begäran av röstberättigad mötesdeltagare. Vid lika röstetal i övriga frågor har ordförande för mötet utslagsröst.

§ 5.5 Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 1 januari före årsmötet.

§ 5.6 Styrelsen ansvara för att medlemmarna informeras om årsmötesbesluten. Medlem har rätt att läsa årsmötesprotokoll.

§ 5.7 Styrelsen äger, när den finner lämpligt, kalla föreningens medlemmar till extra möte. Revisorerna må, om deras granskning föranleder därtill, skriftligen, med angivande av skälet, påfordra att styrelsen skall utlysa extra möte att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Extra möte skall även av styrelsen utlysas, då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst hälften av samtliga röstberättigade medlemmar.

§ 6 Styrelsen

§ 6.1 Styrelsen har sitt säte i Malmö

§ 6.2 Föreningens verksamhet leds av en vald styrelse som väljs av årsmötet. Såväl medlemmen som dennes maka/make äger rätt att inväljas på förtroendeuppdrag i föreningen samtidigt.

   

§ 6.3 Styrelsen består av minst tre(3) och max fem(5) ordförande och sekreterare väljs det ena året och vice ordförande och kassör det andra året, samt ytterligare en ordinarie ledamöter som årsmöte fastställer.

§ 6.4 Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter ordinarie årsmöte. Vid detta sammanträde skall inom styrelse utses föreningens firmatecknare.

§ 6.5 Protokoll skall föras över styrelsens sammanträde och uppta deltagare i sammanträdet, behandlade ärende samt fattade beslut. Protokollen skall justeras av ordföranden, sekreterare samt av 2 stycken ledarmöter vid nästkommande styrelsemöte.

§ 6.6 Ordningsregler för området bestäms av styrelsen.

§ 6.7 Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi och administration.

Styrelsen skall bl a:

- tillse att tillräckliga föreningsförsäkringar tecknas

- tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs,

- tillse att årsmötes- och styrelsebeslut verksställs,

- tillse att föreningens egendom och av föreningens arrenderad egendom sköts och underhålls samt att erforderliga medel avsätts för detta,

- upprätta förteckning över medlemmar,

- årligen kalla till föreningens ordinarie årsmöte samt

- ansvara för föreningens arkiv

- Ordföranden att kalla styrelsen, upprätta föredragningslista och leda förhandlingarna, sekreteraren att föra protokoll vid förhandlingarna och att vara korresponderande ledamot, samt att expediera erforderliga skrivelser och att omhänderha föreningens arkiv.

§ 6.8 Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av styrelsen, då han ej varit närvarande Fri från ansvar är även den som mot beslut anmält reservation.

§ 7 Räkenskaper och revision

§ 7.1 Föreningens räkenskapsår omfattar ett kalenderår (1 januari-31 december)

§ 7.2 Revisorerna granskar räkenskaper och förvaltning. De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna samt förvaltningsberättelsen ska vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före ordinarie årsmöte. Revisorer väljs av årsmötet för en tid av två år med växelvis avgång

§ 7.3 Revisorer ska årligen avge en revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie årsmöte. I berättelsen ska även anges ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

§ 7.4 Kassören att föra erforderliga föra erforderliga böcker, som anger inkomster och utgifter samt data för dessa, Han bör inte annat än högst tillfälligtvis ha kontant i kassa belopp än 2000 kr. Under räkenskapsår uppkommet överskott skall, efter täckning från tidigare års balanserade underskott, tillföras föreningens kapital.

§ 8 Valberedning

§ 8.1 En valberedning med minst två personer skall utses på årsmöte. Valbar till valberedningen är alla medlemmar med undantag för styrelsens ledamöter.

§ 8.2 Valberedningen skall förbereda val av mötesordförande, mötessekreterare, styrelse och revisorer. Valberedningen skall även redovisa samtliga av medlemmarna föreslagna kandidater till dessa uppdrag på årsmötet.

§ 9 Stadgar

§ 9.1 Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas på årsmöte med minst 2/3 av antalet närvarande rösta för ändringen, och för att ändringarna ska bli gällande måste de dessutom

godkännas av Malmö stad.

§ 9.2 Dessa stadgar måste för att vara gällande även godkännas av Malmö stad.

§ 10 Föreningens upplösning

§ 10.1 Beslut om föreningens upplösning skall biträdas av minst ¾ av medlemmarna och vara fattat på två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.

§ 10.2 Vid Stolpalösa Sommarstads Koloniföreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas per arrendeavtal inom området.

 

Stolpalösa Sommarstad

Axel Danielssons väg 281

21582 Malmö

Kontakta Stolpalösa?

Klicka här.