Stolplösa Sommarstad Koloniförening © 2012

Ordningsregler

Avfall

   

Det är varje medlems sak att ta hand om sitt avfall, Antingen genom grön tunna eller att köra till någon av SYSAVS anläggningar. Det är förbjudet att kasta avfall inom koloniområdet eller på kommunens park / naturmark. Om det kommer till styrelsens kännedom att medlem inte följer denna ordningsregel göres en anmälan till miljöförvaltningen direkt.

Byggnation

Byggnader på kolonilotten skall vara uppförda enligt gällande detaljplan / byggnadsbestämm-elser och vårdas väl. Solceller, antenner och paraboler får ej sättas upp så att de når över hustaket. Vid ny, till och ombyggnad på fasad eller tak skall alltid styrelsen kontaktas för ett godkännande. Först efter godkänd ritning från styrelsen och Fastighetskontoret och bygglov / bygganmälan inlämnats kan arbetet påbörjas. Glöm inte att lämna in färdiganmälan så att efterbesiktning kan utföras. Se arrendekontraktet § 11.

Grillning

Grillning får endast ske med kol, briketter eller på gasolgrill

            

Grindar på parkeringarna

Grindarna skall vara låsta 20.00-08.00 under tiden 15/4-15/10, under övrigt tid dygnet runt.

Kolonin

Arrendestället skall skötas på ett sådant sätt att det ger ett vårdat intryckt och uppfyller skötselpunkterna enligt arrendekontraktet § 10.

OBS! Häckarna i skyddsplanteringen är Medlemens skyldighet att sköta enligt arrendekontraktet § 10 punkt 7 och 8.

Sällskapsdjur

Det är totalt förbjudet att mata stora fåglar och vildkatter.

Vatten

Anslutning till kommunens kran skall vara så att den utan verktyg kan kopplas loss inför vintern. Den som vattnar med slang eller spridare får inte lämna dessa utan tillsyn. Vattning bör ske på morgon eller på kvällen. Vattna aldrig i stekande sol!

Medlemmar som bryter mot dessa ordningsregler kan uteslutas ur föreningen och mista arrenderätten. Styrelsen beslutar då (om § 16 enligt ) arrendekontraktet skall tillämpas eller ej.

Stolpalösa Sommarstad

Axel Danielssons väg 281

21582 Malmö

Kontakta Stolpalösa?

Klicka här.